ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” (KrungThai Young Enterprise Awards 2559)
Share
        ธนาคารดำเนินการมา 14 ปี (2545-2558) ภายใต้คำขวัญ “กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สมัครเข้าร่วมโครงการในการดำเนินธุรกิจจริงในรูปแบบบริษัทจำลอง เพื่อปลูกฝังความเข้าใจในการการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและมีจริยธรรม คุณธรรม อีกทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดระบบการศึกษาของเยาวชน ให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจ และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 
 
      ในปี 2559 ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีได้สร้างสรรค์แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Social Enterprise” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะสังคมในปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
 
 
 
 
 
 
โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต   โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน" ครั้งที่ ...