ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย
Share

           ธนาคารให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ  พลานามัย ปัญญาและจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนถึงสังคมได้  และกีฬาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับทั่วกันว่า ช่วยให้บุคคลเกิดจิตสำนึกในการดำรงชีวิตอย่างมีวินัย มีคุณค่า มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว เป็นรากฐานที่ดีของสังคม และชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมิอาจละเลยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านกีฬาไปได้

 

 

 

             ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว โดยมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น  157.5 ล้านบาท

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"   โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต