ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน"
Share

ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ โดยนำบุตรหลานพนักงาน บริษัทในเครือ ลูกค้า และนักเรียนโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ไปทัศนศึกษาเพื่อรับฟังการบรรยายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินสำรวจป่าโกงกาง และปลูกป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงอันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป

 


 

โครงการ กรุงไทยหัวใจสีเขียว   โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม