ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย
Share

      โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ “กรุงไทย” โดยเริ่มดำเนินโครงการประกวดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 

 

 

         สำหรับการประกวดครั้งที่ 2 ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ธนาคารจึงได้เพิ่มหัวข้อประกวด อีก 1 หัวข้อ คือ  ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาและแรงบันดาลใจจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนไทย ด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยทุกมิติ โดยมีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 271 คน 363 ผลงาน

         ในการประกวดครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ผู้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดในหัวข้อ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ” คือ นายพายุ  เกิดพุฒ ผลงานชื่อ รับเสด็จ "เจ้าฟ้านักอ่าน" และจากการประกวดในหัวข้อ “ศิลปกรรมกรุงไทย” คือ นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ผลงานชื่อ “รูปทรงแห่งความสุข” โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานจากการประกวดดังกล่าว ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2559 ที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช

 

 

       

          ธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นส่งเสริมความยั่งยืนให้ประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้ง “หอศิลป์กรุงไทย” รวมถึงจัดการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านสังคมที่สนับสนุนให้ศิลปินสรรสร้างผลงานสะท้อน “ความเป็นไทย” ที่งดงาม โดย “หอศิลป์กรุงไทย” เป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย สำหรับแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงนิทรรศการหมุนเวียน 

สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย   โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต