ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
Share
      

"กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว" เปิดรับสมัคร 1- 29 กรกฎาคม 2559 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

   

    
           

 

 
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)   สนับสนุนสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย