ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
โครงการ CSR
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน" ครั้งที่ 2/2557
Share


นางพรหมมัฏมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหารนำคณะเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ“กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับเยาวชน” ครั้งที่ 2/2557 โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอัมพวันวิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน พร้อมพี่เลี้ยงจิตอาสารวมจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟังบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
 

 

 

 

 

โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” (KrungThai Young ...   โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ