ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติเศรษฐกิจ
มิติเศรษฐกิจ

ธนาคารพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยการเป็นผู้บริหารและดำเนินกิจการทางการเงิน อย่างมีบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและในฐานะรัฐวิสาหกิจ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
บรรษัทภิบาล

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤติ

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดโครงสร้าง นโยบาย ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
จรรยาบรรณธุรกิจ

ธนาคารกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ธนาคารมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือกระบวนการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ธนาคารมีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม