ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติเศรษฐกิจ
มิติเศรษฐกิจ
Share
ธนาคารพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วยการเป็นผู้บริหารและดำเนินกิจการทางการเงิน
 
อย่างมีบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและในฐานะรัฐวิสาหกิจ และเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ซึ่งสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่สำคัญ
 
Statement of Direction (SOD) ธนาคารกรุงไทย คือ
 
 
 
โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นนำ” ส่งผลให้ธนาคารเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินและการดำเนินงานที่มั่นคง
 
  บรรษัทภิบาล