ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติเศรษฐกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจ
Share
         ธนาคารกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
 
และคอร์รัปชั่น โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจมีการเปิดช่องทางให้สามารถ
 
แจ้งเบาะแสกรณีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุกิจและการทุจริต รวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานให้เห็นถึงความสำคัญ
 
ของจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
 
         นอกจากนี้ ธนาคารอาจพิจารณาเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 
เอกสารแนบ
จรรยาบรรณธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤติ   การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า