ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติเศรษฐกิจ
บรรษัทภิบาล
Share
ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม 
 
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจริยธรรมที่ดีนั้น 
 
เป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้ธนาคารมีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ธนาคารจึงกำหนดให้กรรมการ 
 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
 
บรรษัทภิบาลที่เป็นที่ยอมรับ   

 

มิติเศรษฐกิจ   การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤติ