ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติเศรษฐกิจ
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
Share
ธนาคารมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ
 
หรือกระบวนการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาวได้
จรรยาบรรณธุรกิจ   การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า