ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติสังคม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การดูแลพนักงาน

ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติได้จริง โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ชัดเจน ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

ธนาคารมีเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและ มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

ธนาคารใส่ใจดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสุขภาวะของพนักงาน และป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย ...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม