ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติสังคม
การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
Share

ธนาคารมีเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและ มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันขององค์กรและพนักงาน 

 

การดูแลพนักงาน   สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน