ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม
โครงการ CSR
ข่าว CSR
รายงานความยั่งยืน
 
 
มิติสังคม
การดูแลพนักงาน
Share

   ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติได้จริง โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมทั้งมีการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารมี การวัดความพึงพอใจของพนักงานและแจ้งผลให้พนักงานทราบ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแลพัฒนาการดูแลพนักงานต่อไป 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน   การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน