ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์
Statement of Direction
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การกำกับดูแลกิจการ
บรรษัทภิบาล

รายงานการปฏิบัติงานตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล
นิยามกรรมการอิสระ
จรรยาบรรณ
กฏบัตรของคณะกรรมการ
AML/CFT
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
รางวัลและความสำเร็จ
ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญของธนาคาร
 
 
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ เสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายในธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้