ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์
Statement of Direction
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การกำกับดูแลกิจการ
บรรษัทภิบาล

รายงานการปฏิบัติงานตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล
นิยามกรรมการอิสระ
จรรยาบรรณ
กฏบัตรของคณะกรรมการ
AML/CFT
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
รางวัลและความสำเร็จ
ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญของธนาคาร
 
 
กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล

 
กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล

ธนาคารได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

 
KTB FIRST : FIRM – Corporate Governance

ธนาคารได้จัดงานมอบรางวัล KTB FIRST:FIRM Corporate Governance Awards ประจำปี 2558 ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม