ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์
Statement of Direction
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารระดับสูง
บทบาทคณะกรรมการ
การกำกับดูแลกิจการ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
รางวัลและความสำเร็จ
ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญของธนาคาร
 
 
คณะกรรมการธนาคาร

ดร.สมชัย  สัจจพงษ์

ดร.สมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการธนาคาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   

นายดิสทัต โหตระกิตย์

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
   
หน้าที่ 1 จาก 2 [ 12 รายการ ]