นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 ปี

การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 • ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ
 • กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค              
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • กรรมการ และกรรมการกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
 • กรรมการ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
 • กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ การลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต