ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจ
 
ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precios ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์
Statement of Direction
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การกำกับดูแลกิจการ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
รางวัลและความสำเร็จ
ทิศทางนโยบายและแผนงานที่สำคัญของธนาคาร
 
 
รางวัลและความสำเร็จ
     
 
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
ปี :
 
     
รางวัลและความสำเร็จ ประจำปี 2559


 

 
รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

 

ธนาคารกรุงไทย กับความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากสำนักคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ธนาคารกรุงไทยจะยังคงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริต คำนึงถึงมาตรฐานสากล เพื่อการเป็นองค์กรที่กำกับดูแลกิจการที่ดี และเติบโตเคียงข้างคนไทย


 

 

รางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016

 

ธนาคารกรุงไทยรับรางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016 จากนิตยสารด้านธุรกิจการเงินระดับโลก Global Finance โดยเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล ซึ่งพิจารณาจากการสำรวจในกลุ่มลูกค้าผู้บริหารระดับสูง นักวิเคราะห์ และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านปริมาณธุรกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก


 

 

รางวัลในงาน The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management Awards 2016

 

ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลในงาน The Asset Triple A Treasury, Trade and Risk Management Awards 2016 ซึ่งจัดโดยนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนของเอเชีย The Asset ได้แก่

  1. Best in Treasury and Working Capital - Public Sector, Thailand
  2. Best E-solutions Partner Bank, Thailand
  3. Best Cash Management Solution, Thailand for Jaew
  4. Best Cash Management Solution, Thailand for Ubon Bio Ethanol Group
  5. Best Cash Management Solution, Thailand for Union Auction
  6. Editors’ Triple Star