บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

KTBLAW COMPANY LIMITED

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด "KTB LAW" จัดตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของธนาคารรวมถึงบุคคลทั่วไป จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% และเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงปัจจุบัน

บริการของบริษัท

1ฟ้องร้องดำเนินคดีว่าต่าง แก้ต่าง และติดตามทวงถามหนี้

2. ฟ้องร้องลูกหนี้กองทุนเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

3. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนิติกรรมต่างๆ

 

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

191/50-53 อาคารซีทีไอ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2261-3739

โทรสาร : 0-2261-3748-50

เว็บไซต์ : www.ktblaw.co.th