บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KRUNGTHAI Asset Management PCL.

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จัดตั้งในปี 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2542 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มี บมจ.ธนาคารกรุงไทยถือหุ้น 100%

บริการของบริษัท

บริษัทฯ รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. กองทุนรวมตราสารทุน

    -กองทุนรวมตราสารทุน

    -กองทุนรวมตราสารหนี้

    -กองทุนรวมตลาดเงิน

    -กองทุนผสม

    -กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

     -กองทุนรวมอสัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PETTs)

3. กองทุนส่วนบุคคล

4. กองทุน RMF/LTF

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6. กองทุนรวมต่างประเทศ

     -Feeder Fund

     -EFT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100 กด 9  ต่างจังหวัดโทรฟรีที่ 1-800-295-592
โทรสาร : 0-2670-0430
อีเมล์ : callcenter@ktam.co.th
เว็บไซต์ : www.ktam.co.th