บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

KTB General Services and Security Co., Ltd (KTBGS)

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จัดตั้งเมื่อแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2540 ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 100% 

บริการของบริษัท      

1. บริการเติมเงิน แก้ไข ทำความสะอาดเครื่อง ATM

2. ขนส่งทรัพย์สิน และตราสารทางการเงิน

3. เดินเอกสารและบริการทั่วไป

4. บริการพนักงาน ทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ

5. บริหารศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน และบริหารอาคาร

6. พิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ

7. เร่งรัดติดตามทวงถามให้ชำระหนี้

8. บริหารงานศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106

ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2791-9911

โทรสาร : 0-2935-3706

เว็บไซต์ : http://www.ktbgs.co.th