ดาวน์โหลด

บริการทางการเงินต่างประเทศ

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า


บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

บริการสินเชื่อเพื่อชำระค้าสินค้า (Import Financing)

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

บริการรับซื้อลด DPL Without Recourse