ดาวน์โหลด

บริการบัตร

บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด

บัตรเคทีบี ฟลีทการ์ด

เอกสารทั่วไป ลูกค้าบุคคล ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า Precious ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่จดทะเบียนตามกฏหมาย
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
- - - - - -

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

บริการ Verified by VISA

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท Palladium

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

บัตรของขวัญ KTB e-Money Gift Card

บัตร M-PASS

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)