พิมพ์ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 2 มิ.ย. 2559

คำสงวนสิทธิ์

 

               บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.ktb.co.th) ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ภายในเว็บไซต์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ธนาคารได้ทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการ สำหรับท่านตลอดไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
              บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) เป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ http://www.ktb.co.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคาร จะต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างธนาคารกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ธนาคาร โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ 4

 • คำสงวนสิทธิ์
  ธนาคารได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่างๆ ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ ต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตราสัญลักษณ์ธนาคารและลิขสิทธิ์
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trade Mark) รวมไปถึงสิ่งประกอบใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดเพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของธนาคาร
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่นๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ใน ประเทศนั้นๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ และท่านควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีความจำเป็น อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 • การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
  เว็บไซต์ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารแต่อย่างใด ทั้งนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ ธนาคาร ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซ ต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ
 • การจำกัดความรับผิดชอบ
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของธนาคารทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของ ธนาคารนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใดๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทยแต่อย่างใด


ความปลอดภัยในการใช้บริการ

 • เทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL)
  ธนาคารได้ใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในทุกครั้งที่ท่านต้องธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่าย Internet ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยระบบที่ธนาคาร ได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Verisign Certificate) ที่ออกโดยบริษัท Verisign Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล
   
 • Data Encryption
  ข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เช่น รหัสผ่านส่วนตัว (Password) จะผ่านกระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ โดยเป็นการเข้ารหัสข้อมูลทางเดียว เพื่อใช้เทียบเคียงข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเท่านั้น
   
 • Firewall
  ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องข้อมูล เปรียบได้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูที่ไม่อนุญาตให้คนแปลก หน้าเข้า-ออกจากระบบ
   
 • Intrusion Detection
  เป็น Software ที่ใช้เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ
   
 • Anti-virus
  เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของธนาคาร ได้มีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ
   
 • Lock Password
  กรณีที่มีการใส่รหัสผ่านส่วนตัว (Password) ผิด 3 ครั้ง ระบบจะระงับการใช้บริการของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้ามาใช้บัญชีของท่านทำรายการทางการเงินโดยไม่ สุจริต
   
 • Auto Logout
  หากลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ของธนาคาร ไม่ได้ออกจากระบบหลังจากใช้งานแล้ว หรือเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่มีพิมพ์หรือการทำรายการใดๆ บนหน้าจอ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ระบบจะทำการออกจากระบบ (Logout) ให้โดยอัตโนมัติ


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

บมจ. ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

 • ทางธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
   
 • ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อถูกร้องขอจากกรณีต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้อง ขอเพื่อนำไป ประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่ กฎหมายกำหนด
  2. ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับธนาคารในการเปิดเผยข้อมูล
  3. เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  4. รายงานข้อมูลต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)
    
 • ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ E-mail หรือช่องทางใดๆ หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง KTB Call Center โทร. 02 111 1111 หรือติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่
   
 • ธนาคารจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
   
 • ธนาคารอาจใช้ “คุกกี้“ (cookie) ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กถูกติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ท่านกำลังใช้บริการเว็บไซ ต์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งการทำงานของ cookie จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านออกจากการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคาร และในบางโอกาสธนาคารอาจนำข้อมูลพื้นฐานการใช้งานเว็บไซต์ของท่านไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงตามความต้องการต่อไป