เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง
ผู้แนะนำการใช้บริการสาขา

   

                    บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีความมั่นคง และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้กับคุณที่มีความมั่นใจ รักงานให้บริการ และท้าทายความสามารถ เข้าร่วมงานกับธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้
     
   
   
   ผู้แนะนำการใช้บริการสาขา
   
1.
ให้การต้อนรับ ดูแล และให้ความสะดวก แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
2.
แนะนำลูกค้าใช้เครื่องบริการอัตโนมัติ (Self Service Banking) เช่น เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  เครื่องรับ-ฝากเงินอัตโนมัติ (ADM)  และเครื่องปรับสมุดคู่ฝาก (Passbook Update)
3.
แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ
4.
ให้คำแนะนำในการเปิดบัญชี  ทำบัตร ATM  เปลี่ยนสมุดคู่ฝาก  โอนเงิน  ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค ซื้อ Draft, Gift Cheque, Cashier Cheque ฯลฯ
 
   
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  และยังไม่ประกอบอาชีพประจำ
2. อายุไม่เกิน  25  ปี
3. สามารถปฏิบัติงานที่สาขาได้สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ยกเว้นในช่วงระหว่างการ สอบประจำภาค)
4. มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารดี
5. รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ และอดทนสูง
   


 
สาขาที่รับสมัคร
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสาขาในตัวจังหวัดทั่วประเทศ  ผู้สมัครสามารถค้นหาที่ตั้งสาขา ได้ที่ www.ktb.co.th / ข้อมูลธนาคาร / เครือข่ายบริการ
   
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
   
- ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร  ทุกวันตามเวลาเปิด-ปิดทำการ
  - ธนาคารจะกำหนดตารางเวลาทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสม
   


อัตราค่าตอบแทน

   
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ผลตอบแทนวันละ 300.00 บาท
  - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานรายชั่วโมง ผลตอบแทนชั่วโมงละ 30.00 บาท
   
กำหนดการรับสมัคร
   
 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่  ใบสมัคร  –xls file หรือ ขอรับใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารได้ที่ที่ทำการสาขาที่ประกาศรับทุกแห่ง

   
เอกสารการสมัคร 
   
  - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  - เอกสารการศึกษา (Transcrip) , หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
  - สำเนาบัตรประชาชน
     
   

ธนาคารจะพิจารณาตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สมัคร