นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th

พิมพ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  • ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
 
ผู้ถือหุ้น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม  
จำนวนราย จำนวนหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้น จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
สัญชาติไทย 900 10,493,588,896 74,064 1,672,589,503 74,964 12,166,178,399 87.02
สัญชาติต่างด้าว 265 1,802,811,816 146 12,571,035 411 1,815,382,851 12.98
รวม 1,165 12,296,400,712 74,210 1,685,160,538 75,375 13,981,561,250 100.00

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ จำนวนหุ้น
สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 - 7,696,248,833 55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,002,385,968 - 1,002,385,968

7.17

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 365,310,541 - 365,310,541 2.61
4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 259,644,408 2,726,095 262,370,503 1.88
5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 259,644,407 2,726,095 262,370,502 1.88
6. CHASE NOMINEES LIMITED 214,349,645 - 214,349,645 1.53
7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 103,473,650 - 103,473,650 0.74
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 98,050,244 - 98,050,244 0.70
9. ธนาคารออมสิน 88,145,858 - 88,145,858 0.63
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 88,053,060 - 88,053,060 0.63
11. ผู้ถือหุ้นอื่น 3,788,767,407 47,810 3,788,813,157 27.18
รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th