นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th

พิมพ์

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

      

 

          ปี 2559  นี้เป็นปีที่ธนาคารกรุงไทยก่อตั้งมาครบครึ่งศตวรรษ ในโอกาสนี้ ชาวกรุงไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธนาคารให้อยู่คู่กับท่าน และสังคมไทย  กรุงไทยจะคงความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ท่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นการให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคงยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา กรุงไทยได้พิชิตเขายอดแรก หรือโครงการ KTB Transformation ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์พิชิตเขา 3 ยอดที่เราได้วางไว้ และเป็นแผนยุทธศาสตร์ 7 ปีของธนาคาร  ทีมงานกรุงไทยได้ทุ่มเทเวลา และทรัพยากร ในการพัฒนารากฐานให้แข็งแกร่งสำหรับการเจริญเติบโตในระยะยาว ถึงแม้การพิชิตเขายอดแรกได้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์แล้ว  แต่เรายังต้องสานต่อพันธกิจของเราจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเขายอดที่ 3  ในวันนี้กรุงไทยเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศทางด้านสินทรัพย์ เป้าหมายของการพิชิตเขาลูกที่ 2 ภายในปี 2561 ของเรา คือ การเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในขนาดทรัพย์สินแต่ในการสร้างผลกำไรด้วย และเป้าหมายสำหรับการพิชิตเขายอดที่ 3 ในปี 2564 คือ กรุงไทยของเราจะเป็นองค์กรที่เป็นเลิศที่ทุกคนอยากจะมาร่วมงานด้วย  เป็นองค์กรที่พนักงานมีความภูมิใจ และมีความสนุกกับการทำงานด้วยใจรัก และเป็นองค์กรที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงานทุกคน

 

         ปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่มีความท้าทายสำหรับสถาบันการเงินไทย สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในอัตราที่ช้า ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำและภาวะหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ทั้งสองปัจจัยนี้ได้ส่งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยและคุณภาพสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย นอกจากนี้ ข้อกำหนดกฎระเบียบทางด้านการควบคุมสถาบันการเงินไทยที่มีความเคร่งครัดมากขึ้น ยังส่งผลให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องมีการเพิ่มเงินทุนสำรองให้มากขึ้นกว่าในยามภาวะเศรษฐกิจปกติ อาชญากรรมทางด้านสารสนเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกรรมทางธนาคารเป็นอย่างมาก ซึ่งในยุทธศาสตร์พิชิตเขาลูกที่ 1 กรุงไทยได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ วางรากฐานระบบการทำงาน และเพิ่มมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ที่จะมีผลกระทบต่อธนาคาร เพื่อให้กรุงไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะต้องประสบกับภาวะวิกฤตในรูปแบบใดก็ตาม

 

         ทั้งนี้ พวกเราในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานกรุงไทยทุกท่านที่ทำงานด้วยความตั้งใจมาอย่างต่อเนื่อง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างธนาคารกรุงไทยให้เป็นองค์กรอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้ กรุงไทยในวันนี้ได้เดินทางสำเร็จไปหนึ่งก้าว ซึ่งทำให้เราได้เข้าใกล้พันธกิจเพื่อพิชิตเขาลูกที่ 3 เข้าทุกขณะ  โดยวัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่สุจริตและรอบคอบจะสร้างธนาคารกรุงไทยให้เป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่หนึ่ง และเป็นที่ทำงานที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดดังเป้าหมายของเรา

 

         ผลสรุปการดำเนินงานทางด้านการเงินในปี 2558 มีดังนี้

 

         ธนาคารกรุงไทยมีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับ 1 (งบเฉพาะธนาคาร) เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีจำนวนเงินฝากและเงินให้สินเชื่อเป็นอันดับ 1 ถึงแม้ปี 2558 จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่กรุงไทยยังคงทำกำไรก่อนการสำรองเป็นเงินจำนวน 65,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.7 จากปี 2557 แต่กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 14.2 จากปี 2557 หรืออยู่ที่ 28,494 ล้านบาท ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับปกติ กำไรก่อนสำรองและกำไรสุทธิควรจะเติบโตคู่กันเฉกเช่นห้าปีที่ผ่านมา  แต่ปีนี้ผลการดำเนินงานทางด้านกำไรสุทธิของกรุงไทยได้รับผลกระทบหลักมาจากการตั้งสำรองเพื่อบริษัทเหล็กขนาดใหญ่รายหนึ่ง จึงทำให้กำไรสุทธิน้อยกว่ากำไรก่อนการสำรอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากำไรก่อนการสำรอง กำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากรายได้หลักที่มีคุณภาพ อันได้แก่รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียม

 

         รายได้จากดอกเบี้ย (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนนี้ถือเป็นที่น่าพอใจ การที่กรุงไทยสามารถขยายรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยในตลาดต่ำเช่นนี้ เกิดจากกลยุทธ์ที่วางไว้ในเขายอดแรกของเรา คือ การเพิ่มขนาดการให้สินเชื่อสำหรับธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงการลดต้นทุนจากเงินฝาก

 

         รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 จากปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลในไตรมาสที่ 3 และการขยายโครงสร้างสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของเรา ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียม (สุทธิ) ของธนาคารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.6

 

         ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ารายได้ จึงทำให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ  43.7 จากร้อยละ 44.6 ในปี 2557

 

         สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นในปลายปี 2558 ดังเช่นสถาบันการเงินอื่น อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งมีผลหลักมาจากสินเชื่อของบริษัทเหล็กที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารได้ตั้งเงินสำรองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 30,541 ล้านบาท และเพิ่มมาตรการในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้เคร่งครัดมากขึ้น

 

         ธนาคารกรุงไทยมีเงินทุนอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ และมีอัตราส่วนเงินกองทุน (CAR Ratio) ถึงร้อยละ 15.2 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 8.5 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 

         วันนี้ กรุงไทยเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างมีคุณภาพ นั่นคือการเติบโตโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของเรา ในปีแรกกรุงไทยมีพนักงานเพียง 1,247 คน ใน 81 สาขาเท่านั้น แต่ในวันนี้กรุงไทยมีพนักงานจำนวน 24,000 คนประจำในสาขาต่างๆ ถึง 1,200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าทุกประเภท  กรุงไทยดูแลเงินฝากจำนวน 2,135,498 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากเงินฝากจำนวน 4,442 ล้านบาทในปีแรก ความไว้วางใจของท่านทำให้กรุงไทยเป็นธนาคารที่มีเงินฝากมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสถาบันการเงินทั่วประเทศและได้รับรางวัลจากหลายองค์กรทั้งภายในและนอกประเทศ  ตลอดระยะเวลา 50 ปี ชาวกรุงไทยมีความภาคภูมิใจที่เป็นธนาคารที่รัฐบาลเลือกที่จะทำงานร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปได้อย่างมั่นคง ดังเช่นในปีที่ผ่านมากรุงไทยเป็นหนึ่งในธนาคารหลักที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดย่อม  ในส่วนของสังคมที่เราอยู่ กรุงไทยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึก งานได้ผล คนสนุกให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร งานได้ผลคือ การทำงานที่ได้ผล ทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และการใช้ทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คนสนุก คือสนุกจากการทำงานด้วยใจรัก ทำงานด้วยจิตที่เป็นกุศล มีความรู้สึกว่าธนาคารเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง มีเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าที่ดี มาทำงานที่ธนาคารเพราะมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันสร้างความเจริญให้กับโลกของเรา ประเทศของเรา สังคมของเรา และลูกค้าเรา และมีความภาคภูมิใจว่าเราคือชาวกรุงไทย

 

         ปี 2559 นี้ เป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปี กรุงไทยจะยังคงพันธสัญญาที่จะเป็นองค์กรที่ดีเฉกเช่น 50 ปีที่ผ่านมา พวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกรุงไทย และมีส่วนได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดที่ผ่านมาล้วนมาจากการสนับสนุนของผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  ในนามของคณะกรรมการธนาคารและพนักงานกรุงไทย ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธนาคารมาโดยตลอด ขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และพนักงานกรุงไทยที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายของธนาคารในการขับเคลื่อนกรุงไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยืนอยู่คู่กับท่านต่อไปในอนาคต  กรุงไทยจะก้าวไกลไปกับคุณ

 

 

 

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการธนาคาร
นายวรภัค ธันยาวงษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th