นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th

พิมพ์

จุดเด่นผลประกอบการ

 
  หน่วย: พันล้านบาท  
  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป งบการเงินรวม  
9M17 FY16  
  เงินให้สินเชื่อ(1) 1,875.8 1,904.1  
  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) 103.7 91.1  
  สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Net)

42.9

40.8  
  สินทรัพย์ 2,668.1 2,689.7  
  เงินฝาก 1,950.1 1,972.4  
  หนี้สิน 2,378.4 2,410.3  
  ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 283.8 274.2  
  เงินกองทุนชั้นที่ 1(2) 247.1 243.3  
  เงินกองทุนทั้งสิ้น(2) 314.8 316.3  
     9M17   9M16  
  รายได้ดอกเบี้ย 92.2 97.6  
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 27.5 32.5  
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 64.7 65.1  
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 20.6 19.0  
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 3.3 2.9  
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 17.3 16.1  
  รวมรายได้จากการดำเนินงาน 91.0 93.0  
  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 36.7 37.6  
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 31.3 24.0  
  ภาษีเงินได้ 4.2 5.6  
  กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 17.6 24.9  
 

อัตราส่วนเงินกองทุน
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม  (N/A)
 
 
  หน่วย: เปอร์เซ็นต์  
  ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม  
9M17 FY16  
  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อสินทรัพย์
70.31 70.79  
  อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินฝากรวม
96.19 96.54  
  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อสินเชื่อรวม (Gross)
4.51 3.97  
  อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ต่อสินเชื่อรวม (Net)
1.91 1.81  
  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์
ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2)
13.33 12.96  
  เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์
ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2)
16.98 16.85  
    9M17 9M16  
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(3) 0.88 1.20  
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้น(4)
8.45 12.81  
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.26 1.78  
  มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 20.30 19.40  
 

(1) เงินให้สินเชื่อ หัก รายได้รอตัด

(2) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / สินทรัพย์เฉลี่ย(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

(4) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th