นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th

พิมพ์

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนิน ธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ และจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินสำรองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร จำนวนกำไรสะสม และความจำเป็นในการกันเงินสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามที่จำเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมทั้งการที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับผู้มีอำนาจ

 

 

ข้อมูลเงินปันผลจ่ายย้อนหลัง

ปี วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทของเงินปันผล เงินปันผล (บาท / หุ้น)
2560 26/05/2560 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.8600
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 1.0145
2559 27/05/2559 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.7600
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.9145
2558 08/05/2558 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.9000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 1.0545
2557 09/05/2557 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.8800
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 1.0345
2556 02/05/2556 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.4400
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.51725
2555 03/10/2555 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.3600
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.43725
  09/05/2555 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.6200
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.7745
2554 20/05/2554 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.5100
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.6645
2553 07/05/2553 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.4000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.5545
2552 12/05/2552 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.4400
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.5945
2551 20/05/2551 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.3000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.4545
2550 14/05/2550 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.5100
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.6645
2549 10/05/2549 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.5000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.6545
2548 20/05/2548 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.4700
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.6245
2547 21/05/2547 เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.4700
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 0.6245
 

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2208-3668-9

แฟกซ์ 0-2256-8800

อีเมล: IR@ktb.co.th