ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า


เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ให้แก่ลูกค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection: B/C) หรือ Open Account โดยธนาคารโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ก่อน แล้วลูกค้านำเงินมาชำระค่าสินค้าแก่ธนาคารในภายหลัง

ลักษณะบริการ
เป็นสัญญาที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อในการโอนเงินชำระ ค่าสินค้านำเข้าที่ชำระด้วยวิธี B/C หรือ Open Account และจะนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเมื่อครบกำหนดตามที่ตกลง ไว้กับธนาคาร

ประเภทบริการ
แบ่งตามประเภทการชำระเงินเป็น

 • Import Financing สกุลเงินบาท

 • Import Financing สกุลเงินตราต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจสั่งสินค้าเข้า จาก ต่างประเทศเพื่อผลิตและหรือจำหน่ายก่อน แล้วนำเงินมาชำระคืนแก่ธนาคารเมื่อครบกำหนดตามสัญญา

 

คุณสมบัติของลูกค้า
เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย หรือผลิตเพื่อจำหน่ายลูกค้าต้องมีวงเงิน สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) กับธนาคาร

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 • ต้องมีวงเงิน สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) กับธนาคาร

 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

 • ยอดหนี้ไม่เกินวงเงินและไม่มีภาระหนี้กำหนดชำระ (Overdue)

 • ต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนและชำระเงินต้นเมื่อสัญญาครบกำหนด
  *ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารขอทำสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing) ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 

เอกสารการขอใช้บริการ

 • กรณีตั๋ว B/C
  • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)

  • เอกสารตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (B/C)
    

 • กรณี Open A/C
  • คำขอสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (Import Financing)

   • สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)

   • สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) และ / หรือ

   • สำเนาใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร

 

ประโยชน์ลูกค้า

 • ไม่ต้องชำระค่าสินค้าในทันที สามารถรับสินค้าไปผลิตหรือจำหน่ายได้ก่อน

 • ได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระค่าสินค้าแก่ผู้ขายก่อน และผ่อนชำระคืน กับธนาคารตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

 

Download


หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ