ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการยืนยัน

บริการยืนยัน

 


เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ในกรณี L/C ที่เปิดมานั้นมีข้อความขอให้ธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C (Advising Bank) ยืนยันการชำระเงินตาม L/C (Add Confirmation) ฉบับดังกล่าว และลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C (Beneficiary) ต้องการให้มีการยืนยัน L/C

ลักษณะบริการ
กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ไม่มั่นใจในฐานะธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของผู้เปิด L/C (ผู้ซื้อ) ว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ L/C ครบถ้วนทุกประการแล้วจะได้รับการชำระเงินหรือไม่ ก็สามารถที่จะตกลงกับผู้ซื้อสินค้าให้เปิด L/C โดยให้มีการยืนยันการชำระเงินตาม L/C ฉบับนั้นได้ ทั้งนี้ธนาคารผู้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C หรือที่เรียกว่า Confirming Bank ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C (Advising Bank)

ปกติแล้วคำสั่งขอให้ธนาคารตัวแทนทำการยืนยัน L/C จะระบุไว้ใน L/C ที่เปิดมา ซึ่งธนาคารตัวแทนมีสิทธิที่จะยืนยันหรือไม่ยืนยัน L/C ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารเป็นสำคัญ เพราะการยืนยัน L/C ก็คือการค้ำประกัน L/C ฉบับนั้นนั่นเอง

ธนาคารผู้ยืนยัน L/C มีภาระผูกพันกับผู้ส่งออก (ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ในการที่จะต้องรับซื้อเอกสารการส่งออกนั้น หากผู้ส่งออกได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข L/C ทุกประการ และเมื่อรับซื้อเอกสารที่ถูกต้องตาม L/C นั้นแล้วหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ได้จะไล่เบี้ยขอคืนจากผู้รับประโยชน์หรือผู้ส่งออกไม่ได้

วัตถุประสงค์ของบริการ
เมื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า (ผู้ส่งออก) ที่ไม่แน่ใจในฐานะทางการเงินของธนาคารผู้เปิด L/C หรือประเทศของผู้ส่งสินค้าว่า เมื่อลูกค้าได้ส่งสินค้า และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของ L/C แล้ว จะได้รับการชำระเงินเพิ่มจากธนาคารผู้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C หรือ Confirming Bank แน่นอน

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจการส่งออกสินค้าไปจำหน่าย ยังต่างประเทศที่ตกลงชำระค่าสินค้าโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • เป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • ลูกค้า/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นหนังสือ/ใบคำขอ Add Confirm (Application for Confirmation/Unconfirmation of L/C) พร้อมต้นฉบับ L/C และ Amendment L/C (ถ้ามี) พร้อม L/C Advising Advice หรือ ธนาคารในต่างประเทศมี SWIFT/Telex ขอให้ธนาคารยืนยัน L/C ดังกล่าว
 • L/C ที่จะให้ธนาคารยืนยันการชำระเงิน จะต้องมีข้อความ Confirm หรือ May Add ระบุไว้ใน L/C
 • ธนาคารผู้เปิด L/C ฉบับนั้นจะต้องเป็นธนาคารที่ถูกจัดความเสี่ยงในระดับที่ธนาคารกำหนดไว้ (มี Credit Line)
 • ธนาคารในฐานะ Advising Bank จะไม่ผูกพันว่าจะยืนยันการชำระเงินตาม L/C ทุกกรณี โดยธนาคารอาจจะไม่ยืนยัน L/C ฉบับนั้นหากเห็นว่าธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) มีชื่อเสียงและฐานะทางการเงินที่ไม่น่าไว้วางใจ ตั้งอยู่ในประเทศที่มีบานะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง ซึ่งมีความเสี่ยงว่าอาจจะเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C นั้นไม่ได้
 • ธนาคารจะดำเนินการยืนยัน L/C ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับคำขอจากลูกค้า
 
เอกสารการขอใช้บริการ
 • Application for Confirmation/Unconfirmation of L/C
 • L/C ต้นฉบับพร้อม L/C Advising Advice
 
ประโยชน์ลูกค้า
ลูกค้า/ผู้ส่งออก(ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ได้รับความมั่นใจว่าจะได้รับการชำระเงินตาม L/C แน่นอน หากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ครบถ้วนถูกต้องทุกประการโดยมีธนาคารเข้าไปค้ำประกันการชำระเงินได้
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ