ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

 

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน
เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ โดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง

 

ออม/ รับ-จ่าย / ชำระค่าสินค้า บริการ

 • บัญชีออมเงินระยะสั้นเพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอน
 • ตัดชำระค่าสินค้า บริการ ค่าสาธารณูปโภคต่าง อัตโนมัติตามใบแจ้งยอดเรียกเก็บ 
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง ในทุกวันปิดงวดบัญชี 

 

ลักษณะของบริการ 

 • หลากหลายเครื่องมือความสะดวก ทั้งสมุดคู่ฝาก บัตร ATM หรือ บัตรวีซ่า เดบิตที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าชั้นนำทั่วโลก และกดเอทีเอ็มได้ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA
 • ทำธุรกรรม เช่น การโอนเงิน, การชำระค่าสินค้าและบริการ, การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Direct Debit) ผ่านช่องทาง e-Banking อื่น ของธนาคาร อาทิ เครื่อง ADM, ATM, Auto update Passbook, Internet Banking, Krung Thai Telebanking, Mobile Banking , KTB Online
 • สามารถฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ 
 • บุคคลธรรมดา สามารถทำบัตร VDB/ATM เพื่อความสะดวกในการเบิกถอน และใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ(กรณีบัตร VDB) 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากคงเหลือประจำวันด้วยอัตราที่ธนาคารกำหนด และจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง (มิ..และ ..) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ขณะนั้น 

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก 

 • ติดต่อสาขาที่ต้องการเปิดบัญชี

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 
 

บุคคลธรรมดา

 • บัตรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของ  รัฐ หรือหนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เยาว์ที่อายุ ไม่ถึง 15 ปี    ใช้ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน , บัตรประชาชนของผู้ปกครอง และ หนังสืออนญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เยาว์   
 • คนพิการ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสาร แสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้
 • คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว    ใช้ หนังสือเดินทาง (  Passport)  ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุ  หรือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือรัฐของเจ้าของสัญชาติออกให้ พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามกรณี      
                                                                     
   ชาวต่างชาติทั่วไป ใบอนุญาตทำงานในประเทศ  (Work Permit)  หรือ ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารการรับบำนาญ สัญญาจ้างแรงงาน หรือ เอกสารที่ระบุชื่อนายจ้าง ชื่อลูกจ้าง และที่ตั้งสถานที่ประกอบการไว้ชัดเจน ทีรับรองจากแหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                
  นักเรียนต่างชาติ ใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ออกให้ 
   
 • พระภิกษุให้ใช้บัตรประชาชน หรือใบสุทธิประจำตัวพระภิกษุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน


นิติบุคคล   (ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด มหาชน)

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ซึ่งมีข้อความกำหนดว่า
     -   ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดบัญชี โดยระบุประเภทบัญชี และธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี
     -   กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
     -   ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงนามรับรองพร้อมตราประทับ (หากมีตราประทับ)
 3.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของบุคคล ดังต่อไปนี้
      -  บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป พร้อม บอจ.5 หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น
         *** ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ให้ใช้บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด***
      -  ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
      -  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ทุกราย (ตามรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ)
 4.  เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
      กรณีผู้ประกอบการเป็น บจ. บมจ. ให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
      (นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 5.  บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
 6.  บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (กรณีมีตราประทับ)
 7.  บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
 8.  บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 

เพิ่มความสะดวกให้ชีวิตด้วยกรุงไทยออมทรัพย์ สอบถามได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ