ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ( KTB Kids Savings)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ ( KTB Kids Savings)
ปลูกฝังลูกรัก รู้จักฉลาดออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก โอกาสดีๆ ที่พ่อแม่จะได้ปลูกฝังลูกรักให้เป็นนักออม บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด
 
 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
 
1.  เปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
2.  จำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 2,000 บาท การฝากเงินครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก  จำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
3.  ฝาก /ถอน/ โอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำเป็นต้องฝากต่อเนื่องกันทุกเดือน
4.  เมื่อลูกค้าอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ ธนาคารจะปรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
 
การจ่ายดอกเบี้ย
 
1.   อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร    
2    จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)
3.   ภายในเดือน หากผู้ฝากมียอดเงินฝากมากกว่ายอดเงินที่ถอนจะได้รับโบนัสเพิ่มในอัตรา 100 %  ของดอกเบี้ยที่ได้รับโดยจ่ายโบนัสทุกวันต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 
1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
        • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
        • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตประจำตัว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 
2.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้เยาว์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ( กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ 
 
3. หนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เยาว์ ที่ผู้ปกครองลงนาม
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่