ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันรถยนต์สบายใจ)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันรถยนต์สบายใจ)
 
 
จุดเด่น 
 • สบายใจ...มั่นใจได้มากขึ้น กับความคุ้มครองพิเศษจากภัยน้ำท่วม
 • สบายใจ..คุ้มค่าเงิน กับแผนความคุ้มครองที่มีผลตอบแทนสูง
 • สบายใจ.. หมดกังวล ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แผนประกันภัย สบายใจ 3 สบายใจ 3+

สบายใจ 3+ 
(น้ำท่วม)

สบายใจ 2+
(น้ำท่วม)

คุ้มครองรถ
กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก  ครั้งละ
- 100,000 100,000 100,000
กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุด - - - 100,000
กรณีรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม  สูงสุด              - - 50,000 100,000
คุ้มครองผู้ขับขี่และคนในรถ
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (เก๋ง 7,โดยสาร12,กระบะ3) คนละ 50,000 100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (เก๋ง 7,โดยสาร12,กระบะ3) คนละ 50,000 100,000 100,000 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่  ครั้งละ                                   200,000 200,000 200,000 200,000
คุ้มครองบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก  คนละ  750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ครั้งละ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  ครั้งละ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัย ต่อปี (บาท)  สบายใจ 3 สบายใจ 3+ สบายใจ 3+ 
(น้ำท่วม)
สบายใจ 2+
(น้ำท่วม)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง 3,200 6,900 7,400 8,600
รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง 4,200 7,100 7,600 11,500
รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน 3,900 7,100 7,600 9,800
 
หมายเหตุ: 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารการสมัครใช้บริการ 
 • กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 
สมัครใช้บริการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2624-1111 ต่อ 4761-4 เว็บไซต์ : www.kpi.co.th
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1736 ต่อ 4282- 4283 เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th