ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท Palladium

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท Palladium

 

บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

บัตร KTB Shop Smart Palladium Card ออกโดย ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย ซึ่งเป็นประเภทบัตร VDB รูปแบบใหม่ อยู่ในกลุ่ม KTB Shop Smart  เป็นบัตรเดบิต ใช้บริการเบิกถอนเงินและธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารและต่างธนาคาร และสามารถใช้ซื้อสินค้า/บริการผ่านเครื่อง EDC จากร้านค้าต่าง ๆ ที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรด้านการประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล การถูกโจรกรรม ความเสียหายของสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต ด้วยวงเงินคุ้มครองที่สูงกว่าบัตรประเภทอื่น ๆ

 

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 • ฝาก/ถอน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการผ่านตู้ ATM/ADM
 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 20,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าครอบคลุมถึงภัยจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ได้รับความมีความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 1,000,000 บาท (ในต่างประเทศ)/ 500,000 บาท (ในประเทศ)
 • มีค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมจากการกดเงินที่ ATM กรุงไทย ภายใน 30 นาที
 • คุ้มของสิ่งของที่ซื้อและจ่ายด้วยบัตร มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assitance

สิทธิประโยชน์บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

สิทธิประโยชน์/จุดเด่น

 • บัตรเดบิต คู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม ทุกประการ
 • สามารถใช้ซื้อสินค้า/บริการ แทนเงินสด ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า จากการร้านที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ www.ktbdebit.ktb.co.th
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายต่อสินค้าที่ซื้อด้วยบัตร และคุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมจากการทำธุรกรรมผ่านระบบ ATM  
 •  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ TPA MEMBER
 • ศึกษาสิทธิประโยชน์ / ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรได้จากคู่มือ (คลิก)

สิทธิประโยชน์บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ในกรณีผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Palladium มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง
 • กรณีที่บัตร KTB Shop Smart Palladium 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทจะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้
 

เงื่อนไขการขอรับบริการ

 • มีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 75 ปี
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาทหรือ กระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท  
 • ให้ความคุ้มครองลูกค้า 1 ราย ต่อ 1 บัตรเท่านั้น
 • สิ้นสุดความคุ้มรอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิดและ/หรือ บัตรถูกยกเลิก
 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 1,599 บาท/ปี
   
 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ