ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

 

 

"ความสุขไม่มีวันเกษียณ"  ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ หรือเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • กรณีลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ  /ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ลดลง (Top up)  ผู้กู้จะต้องมีคุณภาพหนี้ C1 และผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

วงเงินให้กู้

 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 •  พิเศษ ! กู้เพิ่มได้โดยไม่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น

               - กู้เพิ่มได้ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top up)

              - กู้เพิ่มส่วนที่่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ

              - กู้เพิ่มในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่มเติม 

 

อัตราดอกเบี้ย

 • MLR - 0.375% ต่อปี

 

ระยะเวลาให้กู้

 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
 • เลือกชำระเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย นานสูงสุด 30 ปี

 

หลักประกัน

 • สิทธิในบำเหน็จตกทอด

 

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
 • สำเนาสัญญากู้ หรือใบเสร็จรับชำระหนี้ที่แสดงรายละเอียดการชำระหนี้รายเดือน (กรณีกู้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น)


เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ