ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash

คุณสมบัติผู้กู้

  1. มีรายได้ประจำที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอนุโลมให้นับอายุงานต่อเนื่องจากต้นสังกัดเดิมได้
  2. กรณีมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้จากการประกอบอาชีพมาประกอบการพิจารณา
  3. ผู้กู้ที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ รายได้เสริมสุทธิ (หลังหักต้นทุนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว) ต้องไม่เกินกว่ารายได้ประจำ
  4. อายุของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ถืออายุ ของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
  5. มีเงินได้สุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยได้
  6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน 

 

วัตถุประสงค์ในการกู้

  1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
  2. เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  3. เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance)            

 

วงเงินให้กู้

วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 8.0 ล้านบาท

 

 หลักประกัน วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

หลังจากนั้น

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

MRR - 1.5%

MRR - 0.5%

อาคารชุด / อาคารพาณิชย์

MRR - 1.0%

MRR

ที่ดินเปล่า

MRR - 0.5%

MRR + 1%


ระยะเวลาให้กู้

   - ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 15 ปี

 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้ามี) 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
- ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินพึงได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนา Statement 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ