ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณ (KTB Care For You)

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

มีรายได้ประจำ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่าน KTB เพียงแค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

วัตถุประสงค์ในการกู้

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ตามความต้องการของลูกค้า

 

วงเงินให้กู้

 

สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท  * กรณี O/D ให้วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

 

หลักประกัน

LTV

อัตราดอกเบี้ย

1.จำนอง

 

1.1 ที่ดินเปล่า รับเฉพาะกรณีที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด

 

1.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด

 

 

ให้ O/D และ/หรือ T/L รวมไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน

 

ให้ O/D และ/หรือ T/L รวมไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

 

 

 

- O/D : MRR+ 2.0% ต่อปี

- T/L : MRR+ 1.0% ต่อปี

 

2.จำนำพันธบัตร

 

ให้ O/D และ/หรือ T/L รวมไม่เกิน 90%

 

- O/D : MRR+ 1.0% ต่อปี

- T/L : MRR ต่อปี

 

3.โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก

 

- ให้ O/D ไม่เกิน 90%

- ให้ T/L ไม่เกิน 100%

 

ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่างร้อยละ 2.0 ต่อปี

 

Term Loan – T/L หมายถึง วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา

O/D หมายถึง วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

 

ระยะเวลาให้กู้

 

ให้ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้

 

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
- ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินพึงได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนา Statement 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ