ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงกลาโหม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงกลาโหม


สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำกระทรวงกลาโหม ให้บุคลากรด้านความมั่นคงได้มีอนาคตที่มั่นใจไปกับเรา

ลักษณะของบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แบบระยะยาว (Term Loan) และมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกัน โดยสามารถนำสิทธิการเช่าที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารชุดเพื่อที่อยู่อาศัย มาเป็นหลักประกันเพื่อชำระค่าบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษและสามารถขอวงเงินสินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขได้อีก 10% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างหรือราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้และผู้กู้ร่วม

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกระทรวงกลาโหม

 • ต้องไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น


ระยะเวลาในการพิจารณา
ภายใน 7 วันทำการ

ระยะเวลาการกู้

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอายุสัญญาเช่าและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • กรณีผู้กู้รับบำนาญ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องหักเงินบำนาญนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ที่เหลือได้จนกว่าจะครบอายุสัญญา

 • กรณีผู้กู้รับบำเหน็จ ต้องมีบุคคลอื่นที่มีรายได้ชัดเจนเป็นผู้กู้ร่วม หากไม่มีให้พิจารณาว่าเมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี ผู้กู้ยังมีรายได้เพียงพอชำระหนี้หรือไม่ หากรายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้ทางต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จ เพื่อชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร


อัตรดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
  กรณีดำรงเงินฝาก คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรงบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปีกรณีไม่ดำรงเงินฝาก ใช้อัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะโดยทั่วไปของธนาคารดังนี้
  • กรณีหักเงินเดือนนำส่ง ใช้อัตราดอกเบี้ยกรุงไทยบ้านแสนสะดวก - 0.25% ต่อปี
  • กรณีหน่วยงานของผู้กู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก - 0.5% ต่อปีในปีที่ 1 และ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก - 0.25% ต่อปีในปีถัดไป
 • ค่าธรรมเนียม
  • การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 400 บาท
  • การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
  • ลดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ลง 50% ของสินเชื่อเคหะทั่วไปขั้นต่ำ 1,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ