ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้บุคลากรภาครัฐมีอนาคตทั่มั่นคงไปกับเรา

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบระยะยาว (Term Loan) และมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกัน เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อซื้อที่ดิน ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือเพื่อรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุดถึง 100% ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ำ เฉพาะสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสิทธิพิเศษ
 
 • ซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุดอาคารพาณิชย์ หรือตึกแถวเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

 • ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดาหรือมารดาของตนเองหรือของบิดาหรือมารดาของคู่สมรส เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

 • ชำระค่าบ้านหรืออาคารชุด หรือปลูกสร้างบ้านบนที่เช่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด และกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย

 • ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของตนเองและครอบครัว

 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวจากธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ของตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น

 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารอื่น หรือสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับตนเองและครอบครัวเท่านั้น


ใช้หลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นประกันหนี้ไม่น้อยกว่าวงเงิน
ผ่อนชำระง่าย โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินได้ของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร เพื่อชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กันให้สิทธิ์ขอวงเงินกู้เพิ่ม

 • เพื่อซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้ค่าตกแต่งบ้าน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 110% ของราคาประเมินฯ หรือราคาซื้อขายจริง

 • เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) เมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยเคหะแล้วไม่เกิน 100% ของราคาประเมินฯ หรือราคาซื้อขายจริง


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ (โดยไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง) ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

 • กรณีรีไฟแนนซ์ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี

 • อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ

  • ระยะเวลาในการพิจารณา
   ภายใน 7 วันทำการ

  • ระยะเวลาการให้กู้
   ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 30 ปีและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 65 ปีตามเกณฑ์ดังนี้

   • ต้นสังกัดสามารถหักเงินเดือนผู้กู้นำส่งให้ธนาคารได้ ก็ให้พิจารณาระยะเวลากู้ตามอายุที่หน่วยงานสามารถหักเงินเดือนนำส่งได้

   • ผู้กู้รับบำนาญ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องหักเงินบำนาญนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ที่เหลือจนกว่าจะครบอายุสัญญา

   • ผู้กู้รับบำเหน็จ ต้องมีบุคคลอื่นที่มีรายได้ชัดเจนเป็นผู้กู้ร่วม หากไม่มีก็ให้พิจารณาว่าเมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี ผู้กู้ยังมีรายได้เพียงพอชำระหนี้หรือไม่หากรายได้ไม่พอชำระหนี้ ให้ทางต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร ทั้งนี้ กรณีต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป (ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก)


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ผู้กู้และคู่สมรส)

 • ทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)

 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) /ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

 • หนังสือเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 • หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย

 • Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลัง 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี)

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด/น.ส.3ก./อาคารชุด) ขนาดเท่าจริง

 • สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาว่าจ้าง แบบแปลนการก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)

 • ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิมสัญญากู้ สัญญาจำนองหลักทรัพย์ กรณีไถ่ถอนฯ

 • หลักฐานการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด

 • ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์

 • ทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
  • กรณีหน่วยงานดำรงเงินฝาก
   คิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำรง บวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี

 

 • กรณีหน่วยงานไม่ดำรงเงินฝาก
   

คิดดดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อโครงการเงินกู้เคหะ โดยทั่วไปของธนาคาร(ปัจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก) ดังนี
 

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.25%  ต่อปี =3.00% 
ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.75% ต่อปี = 5.275%
ปีต่อไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก – 0.25%  ต่อปี = 5.775%

 

 • กรณีกู้สินเชื่อ Home For Cash
  เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 0.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ หากลูกค้าพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของธนาคารเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
 • การชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนกำหนดอายุสัญญากู้เงิน
  เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีการชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญากู้เงินในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
 • ค่าธรรมเนียม
  • การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ 400 บาท

  • การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด- เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น

  • ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน (Project Finance)

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ