ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

จับจ่ายง่ายๆ สบายกว่าที่คิด ลืมเงินสดไปได้เลย
ชิม ช้อป ใช้ เปลี่ยนชีวิตแบบใหม่ๆ ชีวิตจริง ชีวิตเดบิต
ที่ไม่ต้องติดอยู่กับการพกพาเงินสดติดตัวตลอดเวลา

 

 

สิทธิประโยชน์/จุดเด่น

 • บัตรเดบิตคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็มทุกประการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC
 • สามารถใช้ซื้อสินค้า/บริการแทนเงินสด ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า จากการร้านที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ คลิก

 

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาทหรือ กระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำในการสมัคร
 • ประเภทบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวัน เงินออมระยะยาวปลอดภาษี
 • วงเงินทำรายการต่อวัน
  • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
  • ฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
  • ถอนเงิน /ฝากเงินในเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ไม่คิดค่าบริการ
  • ถอนเงิน/ฝากเงิน ข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM คิดค่าบริการ
   - ถอนเงินคิดอัตรา 15 บาท/รายการ
   - โอนเงินรายการแรกของเดือน ไม่คิดค่าบริการ
   - โอนเงินรายการที่ 2 ขึ้นไปของเดือน คิดอัตรา 10 บาท/รายการ
  • โอนระหว่างบัญชีภายในบัตรได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
  • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
  • โอนเงินราย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
  • ซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด 5,000,000 บาท
  • ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด (ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี)
  • ชำระค่าสินค้าและบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
  หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรทุกประเภทของธนาคารในปัจจุบัน ระบบกำหนด วงเงินหรือวงเงินที่ต้องการใช้จ่ายต่อวัน ตามสิทธิ์ในบัตรเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง (บัตร Classic = 50,000 บาท/วัน สำหรับบัตร Crystal = 150,000 บาท/วัน) หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงินหรือเพิ่มวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สาขาเจ้าของบัตร หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02 111 1111

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

 

เอกสารเพื่อการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ