ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

 

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน
เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ ทั้งฝาก-ถอน ชำระสินค้าและค่าบริการ โดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง

 

ออม/ รับ-จ่าย / ชำระค่าสินค้า บริการ

 • บัญชีออมเงินระยะสั้นเพื่อความคล่องตัวในการเบิกถอน
 • ตัดชำระค่าสินค้า บริการ ค่าสาธารณูปโภคต่าง อัตโนมัติตามใบแจ้งยอดเรียกเก็บ 
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง ในทุกวันปิดงวดบัญชี 

 

ลักษณะของบริการ 

 • หลากหลายเครื่องมือความสะดวก ทั้งสมุดคู่ฝาก บัตร ATM หรือ บัตรวีซ่า เดบิตที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าชั้นนำทั่วโลก และกดเอทีเอ็มได้ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย VISA
 • ทำธุรกรรม เช่น การโอนเงิน, การชำระค่าสินค้าและบริการ, การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Direct Debit) ผ่านช่องทาง e-Banking อื่น ของธนาคาร อาทิ เครื่อง ADM, ATM, Auto update Passbook, Internet Banking, Krung Thai Telebanking, Mobile Banking , KTB Online
 • สามารถฝาก-ถอนเงินต่างสาขาได้ 
 • บุคคลธรรมดา สามารถทำบัตร VDB/ATM เพื่อความสะดวกในการเบิกถอน และใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ(กรณีบัตร VDB) 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากคงเหลือประจำวันด้วยอัตราที่ธนาคารกำหนด และจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง (มิ..และ ..) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ขณะนั้น 

 

การเปิดบัญชีเงินฝาก 

 • ติดต่อสาขาที่ต้องการเปิดบัญชี
   
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 
 
บุคคลธรรมดา
 
1.   บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ยังไม่หมดอายุ
2.   กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
      • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
      • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัว ข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ    หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
นิติบุคคล  ( บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด)
 
1.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
2.  รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
3.  หนังสือบริคณห์สนธิ
4.  เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
        • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
        • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
        • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
 
5.  เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
        • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย  
 
        บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  เช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา  (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)
 
        บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) หากไม่มี ให้ใช้สำเนาเอกสารประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐ/ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
        • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย, ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด,ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ( บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ ร้อยละ 25 ขึ้นไป   หากไม่มี ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการหรือ ผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ)  ใช้ สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนา  


 

เพิ่มความสะดวกให้ชีวิตด้วยกรุงไทยออมทรัพย์ สอบถามได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ