คำถามที่พบบ่อย

การคุ้มครองเงินฝาก

: การคุ้มครองเงินฝากนี้ คุ้มครองเงินฝากของนิติบุคคลด้วยหรือไม่ อย่างไร

การคุ้มครองเงินฝากนี้ คุ้มครองเงินฝากของนิติบุคคลด้วยหรือไม่ อย่างไร [ดู 2823 ครั้ง]

การคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองนิติบุคคล เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย มูลนิธิ วัด สมาคม สภากาชาด สหกรณ์ เหมือนกับบุคคลธรรมดา

 

ที่มา: http://www.dpa.or.th


: หากผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินนั้น สถาบันจะคำนวณเงินฝากคืนอย่างไร

: ผู้ฝากเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อสถาบันการเงินที่ฝากเงินไว้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

: จะมีการขยายระยะเวลาและวงเงินความคุ้มครองหรือไม่ เช่น ปี 2559 ให้เป็นคุ้มครอง 10 ล้านบาทก่อน และค่อยปรับเป็น 1 ล้านบาทหรือไม่

: เงินฝากในบัญชีร่วม ได้รับการคุ้มครองอย่างไร

: ถ้าผู้ฝากเงินไม่ขอรับการคุ้มครองเงินฝาก สามารถขอรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มแทนได้หรือไม่

: หากมีการปรับวงเงินคุ้มครองในระหว่างที่เงินฝากประจำยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จำนวนวงเงินคุ้มครองจะมีผลบังคับใช้ทันทีหรือไม่

: การรับความคุ้มครองเงินฝาก ผู้ฝากเงินต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

: ผู้ฝากเงินควรกระจายเงินฝากหลังจากมีการปรับวงเงินคุ้มครองในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 หรือไม่

: การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ต้องพิจารณาอย่างไรบ้าง