คำถามที่พบบ่อย

การให้บริการด้านทะเบียนหลักทรัพย์

: เอกสารแสดงตัวของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เอกสารแสดงตัวของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยอะไรบ้าง [ดู 13597 ครั้ง]

 

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

บุคคลธรรมดา สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
- ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public)

นิติบุคคล

นิติบุคคล สัญชาติไทย

  1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

นิติบุคคล สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา
  2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

-- เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ก) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการ ตาม ก)
-- การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน

 


: หากต้องการใช้บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ e-Dividend จะสามารถสมัครได้

: แก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่างไร

: เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นสูญหายจะทำอย่างไร

: ขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยได้อย่างไร

: ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องมาดำเนินการเองหรือไม่ / การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องทำอย่างไร

: การโอนหุ้น ต้องทำอย่างไรบ้าง

: ใครเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย