ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เงินกู้ประจำทั่วไป

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวลักษณะของบริการ เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก อสังหาริมท ...

ดูทั้งหมด

สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริง

ลักษณะของบริการ กรุงไทยแฟ็กเตอริง (KTB Factoring) จากธนาคารกรุงไทย เพียงคุณมีแค่ใบกำกับสินค้า (Invoice) ก็นำมาแลกเป็นเงินได้สูงสุดถึง 90% เพื่อธุรกิจที่คล่องตัวมากขึ้น ธนาคารให้สินเชื่อระยะสั้นเพื่ ...

ดูทั้งหมด

เงินกู้เบิกเกินบัญชี

เพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัว ธนาคารกรุงไทยให้บริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้สำหรับ หมุนเวียนในกิจการ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกร ...

ดูทั้งหมด

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เพื่อธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม ธนาคารจึงบริการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชีลักษณะของบริการ เป็นการให้ก ...

ดูทั้งหมด

การซื้อลดตั๋วเงิน

เพื่อความมั่นใจในความคล่องตัวทางการเงินของธุรกิจ และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ธนาคารขอนำเสนอทางเลือกทางการเงิน สำหรับธุรกิจของท่านลักษณะของบริการ เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ โดยท่านสามารถใช้เงินได้ก่อนเวล ...

ดูทั้งหมด

การค้ำประกัน

เพื่อการทำธุรกรรมที่มั่นใจยิ่งขึ้น ธนาคารจึงให้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันคู่สัญญา เพื่อค้ำประกันสัญญาต่าง ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมไว้กับต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นลักษณะของบริการ ธนาคารออกหนังสือสัญญาค ...

ดูทั้งหมด

อาวัล ⁄ รับรองตั๋วเงิน

บริการแสนสะดวกเพื่อความคล่องตัวและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับเครดิต ในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย โดยผู้ขายมีความมั่นใจว่าจะได้รับค่าสินค้า อันเนื่องมาจากการที่ธนาคาร เข้าไปรับรองตั๋วแลกเงิน ...

ดูทั้งหมด

เลตเตอร์ออฟเครดิต

เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศที่สะดวกและมั่นใจได้ ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อและออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย โดยธนาคารรับรองว่าผู้ขายจะได้รับค่า ...

ดูทั้งหมด

ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ DL/C Accepted

เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ เป็นการออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ) ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย โดยธนาคารรับรองว่าผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างแน่นอน การขอใช้บ ...

ดูทั้งหมด