ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจนำเข้า

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เป็นวิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ วิธีการหนึ่ง เมื่อลูกค้า(ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) ตกลงสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย L/C ...

ดูทั้งหมด

บริการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านระบบอินเตอร์เนต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยสามารถทำรายการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เมื่อพนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องขอ ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเพื่อชำระค้าสินค้า (Import Financing)

เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ให้แก่ลูกค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินโดยตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bill for Collection: B/C) หรือ Open Account โดยธนาคารโอนเงินเพื ...

ดูทั้งหมด

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection) เป็นเครื่องมือ การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศวิธีการหนึ่งลักษณะบริการ กรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเชื่อถือกัน ตกลงซื้อขายสินค้าโดยใช้วิธีการช ...

ดูทั้งหมด

Shipping Guarantee & Delivery Order

ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) สั่งซื้อโดยการเปิด L/C หรือ แบบตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า(B/C) หรือ Air Waybill (AWB) ยังมาไม่ถึงธนาคาร ลูกค้าสามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับ บริษั ...

ดูทั้งหมด

บริการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้าเข้า

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า(ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบต้นทุนสินค้าที่แน่นอน โดยธนาคารจะทำสัญญาตกลงที่จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้กับลูกค้า โด ...

ดูทั้งหมด

การค้ำประกันลอย

สะดวก รวดเร็ว ว่องไวให้กับท่านที่ทำธุรกิจภาคการผลิต โดยสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตสินค้าแล้วส่งออกด้วยบริการ การออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อประกันค่าภาษีอากรขาเข้า และการคืนภาษีอากรด้วยระบบออนไลน์ประ ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

พื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ซื้อสิน ...

ดูทั้งหมด

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้า

คนโอนสะดวกคนรับสบาย ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนให้การชำระเงินระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจส่งออก-นำเข้าของท่านเป็นเรื่องง่ายๆ เสร็จไวในที่เดียวเพราะ สามารถใช้บริการได้ทุกสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไม่ต้ ...

ดูทั้งหมด