ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการด้านเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic L/C)

บริการรับซื้อลด DPL Without Recourse

บริการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินตาม Domestic L/C แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (DPL Without Recourse) ธนาคารมีบริการให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในปร ...

ดูทั้งหมด