ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ DL/C Accepted

ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ DL/C Accepted


เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ เป็นการออกหนังสือการรับรองการชำระเงินค่าสินค้าที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ) ขอให้ธนาคารออกให้กับผู้ขาย โดยธนาคารรับรองว่าผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างแน่นอน


การขอใช้บริการ 
 

 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามที่ธนาคารกำหนด 
 • ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

เอกสารการขอใช้บริการ 
 

 • หนังสือรับรอง 
 • หนังสือบริคณ์สนธิ
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท 
 • Statement ของธนาคารอื่นๆ ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน
 • รายงานการประชุมเกี่ยวกับการขอมีวงเงินสินเชื่อของธนาคาร

มาตรฐานของตั๋วเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 

1.  ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (Security paper) เช่น กระดาษตามมาตรฐาน London Clearing Banks  Paper Specification No. 1 พร้อมทั้งมีลายน้ำ (Watermark) ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ 

2. มีรายการตามที่กำหนดในมาตรา 909 หรือมาตรา 983 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • มาตรา 909 อันตั๋วแลกเงินนั้น ต้องมีรายการดังกล่าวต่อไปนี้คือ
    - คําบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงิน
    - คําสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้จ่ายเงินเป็นจํานวนแน่นอน
    - ชื่อ หรือยี่ห้อผู้จ่าย
    - วันถึงกําหนดใช้เงิน
    - สถานที่ใช้เงิน
    - ชื่อ หรือยี่ห้อผู้รับเงิน หรือคําจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ
    - วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน
    - ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
   
 • มาตรา 983 ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ต้องมีรายการดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ
    - คําบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
    - คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจํานวนแน่นอน
    - วันถึงกําหนดใช้เงิน
    - สถานที่ใช้เงิน
    - ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน
    - วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    - ลายมือชื่อผู้ออกตั๋ว

3. มีข้อกำหนดในตั๋วเงินว่า "ไม่จำต้องมีคำคัดค้าน" หรือสำนวนอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

<<<<< คลิก...เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  Bill of Exchange >>>>>

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่