ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union

โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union


บริการรับ-ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ สะดวกทั่วไทย ผ่านกรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่สาขาหรือ Exchange booth ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

 

สะดวก        

ส่งสะดวก รับสบาย ผ่านกรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่สาขาและ Exchange booth ธนาคารกรุงไทย กว่า 1,200 จุดบริการทั่วประเทศ

 

เร็วทันใจ    

ลูกค้าสามารถโอนเงินและรับเงินได้ทั่วโลกภายในเวลา 5 นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร

 

 

ลักษณะของบริการ

 1. เป็นการโอนเงินระหว่างบุคคล-บุคคล และบุคคล-บริษัทที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ Western Union แล้ว
 2. เน้นความสะดวก รวดเร็ว และโอนเงินจำนวนไม่มาก
 3. ลูกค้าสามารถรับ-ส่งเงินเป็นเงินสด (สกุลท้องถิ่น) ได้ ณ เคาน์เตอร์สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีเครื่องหมาย Western Union ทั่วประเทศ
 4. ธนาคารทำรายการรับ-จ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นสกุลเงินบาท

 

 

ประเภทของบริการ

 1. บริการจ่ายเงินโอนขาเข้า (Receive Money)
 2. บริการโอนเงินขาออก (Send Money)
 3. บริการรับชำระเงิน (Quick Pay)

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 

กรณีรับเงินโอนขาเข้า (Receive Money)

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มการรับเงิน" ซึ่งรวมถึงรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ส่ง จำนวนเงิน หมายเลขกำกับการโอนเงิน และประเทศต้นทาง
 2. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตน เช่น  Passport / บัตรประชาชน
 3. รับเงินสด พร้อมใบเสร็จ

 

กรณีโอนเงินขาออก (Send Money)

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มการส่งเงิน" 
 2. ยื่นแบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตน เช่น Passport/บัตรประชาชน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการส่งข้อมูลการโอนเงินของคุณผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 4. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบเสร็จที่มี "หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN)"จากเจ้าหน้าที่
 5. แจ้ง "หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN)" ให้ผู้รับทราบ พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ส่งเงิน จำนวนเงินที่โอน และประเทศต้นทาง

 

คำเตื่อน :  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลการโอนเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน ให้ผู้อื่นทราบ นอกจากผู้รับเงินเท่านั้น

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 02-208-3621 ถึง 23