ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท Palladium

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท Palladium

 

บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

ความคุ้มครองที่เหนือกว่าทั้งชีวิต และทรัพย์สิน
เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองสูงสุด ถึง 1,000,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

 

 

 

สิทธิประโยชน์/จุดเด่น

 • บัตรเดบิต คู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม ทุกประการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า จากการร้านที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ คลิก
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายต่อสินค้าที่ซื้อด้วยบัตร และคุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมจากการทำธุรกรรมผ่านระบบ ATM  
 •  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ TPA MEMBER
 • ศึกษาสิทธิประโยชน์ / ความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตรได้จากคู่มือ (คลิก) 
  *ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิทธิประโยชน์บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • มีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 75 ปี
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาทหรือ กระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท  
 • ให้ความคุ้มครองลูกค้า 1 ราย ต่อ 1 บัตรเท่านั้น
 • สิ้นสุดความคุ้มรอง เมื่อธนาคารไม่สามารถหักค่าบริการรายปีได้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากถูกปิดและ/หรือ บัตรถูกยกเลิก
 • ในกรณีผู้ถือบัตร KTB Shop Smart Palladium มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง
 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 1,599 บาท/ปี
   
 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

เอกสารแนบ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ